Дружество Scarabaeus Wealth Management AG (Скарабеус Уелт Мениджмънт АГ) е специализирано в учредяването и управлението на колективни инвестиционни схеми и модерното неокласическо управление на портфейли. На първо място имаме инвестиционен подход, базиращ се на устойчивото увеличаване на активите, и въпреки това можем да прилагаме всички нови форми и техники в рамките на управлението на колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли от активи. Екипът е отлично обучен и опитен в областта на всяко необходимо за това структуриране.

Наред с учредяването и управлението на колективни инвестиционни схеми (предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК), алтернативни инвестиционни фондове (АИФ)) извършваме и управление на индивидуални портфейли от активи.

Съдружниците работят освен това и в други области, позволяващи да могат да бъдат предлагани съдебни и консултантски финансови и правни услуги. Това обхваща юридически, данъчни, както и икономически разработки, за да могат да се извършват например обосновани от данъчни или други причини преразпределения на активите.

Scarabaeus Wealth Management AG е участник, присъединен към системата за компенсиране на инвеститорите, управлявана от Фондацията за гарантиране на влоговете и компенсиране на инвеститорите (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV) (FL-0002.039.614-1) и отговаряща на правото на Европейския съюз. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на фондацията на адрес:
www.eas-liechtenstein.li.