Управление на фондове

Обхватът на управлението на ПКИПЦК и АИФ може да се обобщи, както следва.

 • Учредяване и лицензиране на ПКИПЦК/АИФ
 • Емитиране и обратно изкупуване на дялове в ПКИПЦК/АИФ
 • Оценка на активи и счетоводство
 • Изчисляване на емисионната цена и на цената на откупуване
 • Изчисляване на дивидентите или реинвестиране на печалбите
 • Изпълнение на задълженията за предоставяне на информация и за предоставяне на отчети
 • Лице за контакти за притежателите на дялове
 • Сливане и преструктуриране
 • Прекратяване и ликвидация
 • Списък на притежателите на дялове
 • Упражняване на правото на глас на притежателите на дялове
Управление на портфейли

Едно обширно управление на портфейли включва и предлагането на други услуги. В зависимост от желанието и ситуацията можете да се обръщате към нас по следните теми:

Частни лица

 • Финансово планиране
 • Семеен офис

Предприятия

 • Транзакции на капиталовия пазар
 • Планиране на приемствеността
 • Структуриране на колективни инвестиционни схемиСтруктуриране на сделки с недвижими имоти

Институционални инвеститори

 • Управление на активи
 • Структуриране на финансови продукти
 • Посредничество при сделки с недвижими имоти