АИФ е всяко предприятие за колективно инвестиране включително частичен фонд, който:
а) събира капитал от редица инвеститори, за да го инвестира съгласно определена инвестиционна стратегия в полза на тези инвеститори
б) не е нито ПКИПЦК, нито друго инвестиционно предприятие.

За определянето като АИФ е без значение, дали при АИФ става дума за фонд от отворен или затворен тип, дали АИФ е учреден под формата на договор, под формата на тръст, под формата на устав или под друга правна форма и каква е структурата на АИФ.

Следователно законово е изяснено, че за „АИФ“ става дума винаги, когато фондът не е структуриран като ПКИПЦК или друго законово регламентирано инвестиционно предприятие. Европейската директива относно лицата, управляващи АИФ, се грижи за регулирането на продуктите, както и на лицата, управляващи инвестиционните фондове. Тъй като при ПКИПЦК инвестирането на активите следва да се извършва на принципа на разпределението на рисковете, инвестиционните фондове не попадат в приложното поле на Директивата относно ПКИПЦК, които инвестират само в един актив или в много малко активи и поради това се считат за АИФ по смисъла на Директивата относно лицата, управляващи АИФ.

Един АИФ със седалище в Лихтенщайн може да бъде учреден под формата на договор (“инвестиционен фонд”), под формата на доверително управление (“колективно доверително управление”), под формата на устав (“инвестиционно дружество”) или под формата на персонално дружество (“инвестиционно командитно дружество с един неограничено отговорен партньор”; “инвестиционно командитно дружество без неограничено отговорни партньори”).

Предпоставки за лицензирането

Видът на лицензирането на АИФ в Лихтенщайн може да бъде под формата на оторизиране или лицензиране от Надзорния орган на финансовия пазар на Лихтенщайн.

Лицето, управляващо АИФ със седалище в Лихтенщайн, следва да уведоми Надзорния орган на финансовия пазар за управлявания от него АИФ, който да бъде оторизиран от него, ако желае да пласира дяловете на АИФ в Лихтенщайн:
а) изключително на професионални инвеститори; или
б) на професионални инвеститори и частни инвеститори и не е налице задължение за лицензиране.

Лицето, управляващо АИФ със седалище в Лихтенщайн, следва да подаде заявление в Надзорния орган на финансовия пазар за лицензирането на управлявания от него АИФ, ако желае да пласира дяловете на алтернативния инвестиционен фонд в Лихтенщайн на частни инвеститори и:
а) става дума за АИФ, използващ ливъридж;
б) защитата на инвеститорите и на обществения интерес изисква лицензиране; или
в) инвестиционната стратегия на АИФ не отговаря на никой тип фонд, определен от правителството.
Заявление и процедура по лицензирането

Заявлението за издаване на лиценз на АИФ следва да се подаде при Надзорния орган на финансовия пазар. Заявлението за лицензиране трябва да съдържа по-специално:
а) бизнес план с данни за АИФ и неговото седалище;
б) учредителните документи на АИФ;
в) удостоверения за избора на депозитар и на одитор;
г) описание на АИФ или на наличната информация за инвеститорите на АИФ;
д) при захранващ АИФ седалището на главния АИФ;
Надзорният орган на финансовия пазар изпраща в рамките на три работни дни след постъпването на пълното заявление потвърждение за получаването му. В рамките на 20 работни дни след постъпването на пълната документация Надзорният орган на финансовия пазар следва да вземе решение във връзка със заявлението. Надзорният орган на финансовия пазар може да удължи срока до максимум два месеца.
Разрешени активи

В Лихтенщайн регламентът гласи следното:
Лицата, управляващи АИФ, прилагащи изцяло разпоредбите на този закон, съгласно своя лиценз, учредителните документи и този закон могат да:
а) инвестират активите на АИФ във всеки актив; и
б) да управляват активите на АИФ със съответните инвестиционни стратегии, техники и инструменти.

За улеснение при лицензирането/оторизирането на АИФ регулаторът трябва да вземе решение за 4 типа фондове:
а) АИФ за ликвидни инвестиции обхващат ликвидни инвестиции в обем от минимум 70 % от нетната стойност на активите.
б) АИФ за неликвидни инвестиции обхващат неликвидни инвестиции в обем от минимум 70 % от нетната инвентарна стойност.
в) Гъвкавият фонд е АИФ, който съгласно своята инвестиционна политика може да комбинира ликвидни и неликвидни инвестиции.
г) АИФ, използващи ливъридж, са алтернативни инвестиционни фондове, при които лицето, управляващо АИФ, може да използва ливъридж, надвишаващ трикратно нетната стойност на активите.