Наред с класическите активи като акции или облигации разработваме и концепции за включването на недвижими имоти и други материални активи (в това число превозни средства, изкуство, вина) в структурата на активите. По този начин от една страна искаме да вземем под внимание Вашите лични нужди и да гарантираме оптимална печалба.

Тъй като концепциите се разработват за всеки отделен клиент, шансовете и рисковете могат да се оценяват по различен начин.