Друг елемент на управлението на портфейли е използването на колективни инвестиционни схеми (фонд). Те имат предимството, че печалбите на фонда са освободени от данъци. Освен това инвеститорът може да печели от добавените стойности от вида на инвестицията в рамките на колективната схема. От друга страна инвестицията в тази инвестиционна форма води до възникване на допълнителни разходи при управлението на активите. Многообразието от колективни инвестиционни схеми и заедно с това значителните различия при структурирането, както и разходите за управление ни подтикнаха да изготвим концепция, чрез която за Вас е възможно да инвестирате в колективни инвестиционни схеми, учредени единствено за Вашите цели и желания.

Предимства
  • Индивидуалност: Реализира се Вашата лична инвестиционна стратегия
    Гъвкавост: Инвестиционните решения са гъвкави и поради това сме способни да действаме бързо.
  • Независимост: Инвестиционните решения се ориентират не спрямо бенчмарк индекса, а изключително спрямо Вашите предписания.
  • Прозрачност на разходите: Чрез използването на колективна инвестиционна схема не се оскъпява управлението на активи, ето защо можете да се радвате на предимствата на една колективна инвестиционна схема.
  • Чрез използването на колективни инвестиционни схеми можете да прехвърлите Вашето правно положение като собственик, тъй като в активите си Вие имате само т. нар. дялове във фонда. По този начин е възможно по-лесно да прехвърляте или да наследявате тези дялове във фонда. И в този случай не е възможен повече достъпът на трети лица.
  • В една колективна инвестиционна схема могат да се внесат всякакъв вид активи (пари, недвижими имоти, дялови участия, акции и т.н.).
  • В зависимост от структурирането данъчните предимства могат да бъдат значителни.