Предприятията за колективно инвестиране законово се дефинират, както следва:
а) Единствената цел е колективното инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и/или в други посочени в закона ликвидни финансови активи на капитал, привлечен чрез публично предлагане и чието функциониране е съобразено с принципа на разпределението на рисковете.
б) Чиито дялови единици подлежат по искане на техните притежатели на обратно изкупуване или откупуване, пряко или косвено, от активите на тези предприятия. Действията, предприети от ПКИПЦК с цел борсовата стойност на неговите дялови единици да не се различава значително от стойността на неговите нетни активи, се приравняват към такова изкупуване или откупуване.
Съгласно правото на Лихтенщайн едно ПКИПЦК може да бъде учредено под формата на договор (управляван от дружество “инвестиционен фонд”), под формата на доверително управление (“колективно доверително управление”) или под формата на устав (“инвестиционно дружество”). Докато в Лихтенщайн е широко разпространено колективното доверително управление, в Германия например преобладава договорната форма.

Други съществени характеристики на ПКИПЦК са, че те могат да бъдат публично пласирани и по този начин принципно се насочват към широка публика. Причината за това е, че ПКИПЦК е предвидено за пласмента на малки инвеститори. Ето защо европейската директива и закона на Лихтенщайн съдържат обширни регламенти за защита на инвеститорите.

Предпоставки за лицензирането

Надзорният орган на финансовия пазар издава лиценз на ПКИПЦК след предходното одобрение на:
а) заявлението на лицензираното дружество или в случай на самоуправление на лицензираното инвестиционно дружество за управление на ПКИПЦК;
б) избора на депозитар; и
в) учредителните документи.
Заявление и процедура по лицензирането

Надзорният орган на финансовия пазар изпраща в рамките на три работни дни след постъпването на пълното заявление потвърждение за получаването му. В рамките на десет работни дни след постъпването на пълната документация Надзорният орган на финансовия пазар следва да вземе решение във връзка със заявлението. Срокът може да се удължи до максимум два месеца след постъпването на пълната документация, ако това е необходимо за защитата на инвеститорите или на обществения интерес. За да могат да бъдат спазвани тези кратки срокове, е необходимо използването на документи по образец.
Разрешени активи

ПКИПЦК може да инвестира активите за сметка на своите инвеститори изключително в един или повече от следните активи (съкратено изложение):
а) Ценни книжа и инструменти на паричния пазар
б) Ценни книжа от нови емисии
в) Дялове в ПКИПЦК и други предприятия за колективно инвестиране, съпоставими с ПКИПЦК
г) Безсрочни или срочни депозити със срок от максимум дванадесет месеца в кредитни институти
д) Деривати, чийто базов актив са посочените по-горе активи или финансови индекси, лихвени ставки, обменни курсове или валути
е) Инструменти на паричния пазар, които при определени предпоставки не се търгуват на регулиран пазар