Ръководни принципи на предприятието
Действията на отговорните лица на SWM се базират не само на законовите предписания, но и на ръководните принципи на предприятието. Чувстваме се отговорни за спазването на тези ръководни принципи и живеем в съответствие с тях ежедневно.

Конфликти на интереси
Най-важната цел на управлението на конфликтите на интереси се състои във възпрепятстването на потенциални конфликти на интереси респ. предотвратяването на възникването на абстрактно съществуващи конфликти на интереси. В тази връзка SWM ще вземе подходящи разумни мерки, които по възможност трябва да възпрепятстват възникването на идентифицираните абстрактни конфликти на интереси при управлението на предприятие за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа/алтернативен инвестиционен фонд или на клиент.

Политика за упражняване на правото на глас
По принцип доброто корпоративно управление се изразява в нарастващ курс на акциите в дългосрочен план. Поради това SWM се информира редовно за най-важните въпроси във връзка с дейността и контрола на предприятието. Чрез тези знания е възможно компетентното упражняване на членските правата и на правата на глас и може да се участва в разработването на стратегията на предприятието и да се контролират управленските дейности.

Политика за най-добро изпълнение
Друга съществена цел е възможно най-доброто изпълнение (наричана по-долу „Best Execution“) на търговските решения на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа/алтернативните инвестиционни фондове и в полза на клиентите. Приложимите предписания са съставна част от тази политика за най-добро изпълнение. Тук е фиксирано съгласно кои принципи SWM изпълнява търговските решения, за да може да гарантира възможно най-доброто изпълнение за инвеститорите. Политиката за най-добро изпълнение важи за всички предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа/ алтернативни инвестиционни фондове и активи на клиентите, управлявани от SWM и за които SWM взема търговски решения.

Банки-попечители
В приложения обзор ще намерите списък на банките-попечители на SWM за колективни инвестиционни схеми и клиентски портфейли.

Управление на оплакванията
Обявяваме се за привърженици на професионалното управление на оплакванията. По този начин се предоставя възможността да не губите в случай на оплакване и да се повиши ангажираността. Бихме желали да Ви поощрим да ни изпращате всяко Ваше оплакване и предложение с приложения формуляр.